Mediakasvatus on olennainen osa modernia kasvatusta, ja sen tavoitteena on kehittää yksilön kykyä ymmärtää ja arvioida mediaa sekä sen tuottamia sisältöjä ja viestejä. Se vahvistaa kriittistä ajattelua ja medialukutaitoja, mikä on tärkeää kaikenikäisten kansalaisten osallistumiselle demokraattisessa yhteiskunnassa.

Perustana mediakasvatuksessa on ymmärrys median monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan. Tältä pohjalta Opetushallitus tarjoaa tietoa mediakasvatuksen sisällöistä opetussuunnitelmien perusteissa.

Varhaiskasvatus ja koulutus ovat mediakasvatuksen alustoja, jotka varustavat lapset ja nuoret taidoilla, joita he tarvitsevat median monipuolisessa maailmassa. Tällä kentällä mediakasvatus tarkastelee muun muassa:

 • Mediaresurssien kriittistä analyysiä
 • Mediaan liittyvää etiikkaa ja vastuuta
 • Tiedon arviointia ja erottelua

Mediakasvatuksen metodit ja materiaalit vaihtelevat, mutta ne pyrkivät kaikki tukemaan oppijoiden kehitystä aktiivisiksi ja tiedostaviksi median käyttäjiksi. Esimerkiksi Mediakasvatusseura on koonnut sata ideaa ja vinkkiä mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Mediakasvatusta integroidaan myös varhaiskasvatukseen, missä lapsille opetetaan medialukutaitoa ja median tarkoituksenmukaista käyttöä.

Lopulta, monet organisaatiot ja toimijat osallistuvat mediakasvatuksen edistämiseen, mikä heijastaa sen monipuolisuutta ja tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa.

Mediakasvatuksen tavoitteet ja merkitys

Mediakasvatus on prosessi, joka keskittyy medialukutaidon vahvistamiseen. Se tarjoaa tietoja ja taitoja, joita ihmiset tarvitsevat medialla vuorovaikutuksessa ja sisältöjen tuottamisessa. Tarkastelemalla mediakasvatuksen tavoitteita ja merkitystä, ymmärrämme paremmin sen roolia yhteiskunnassa.

 • Medialukutaidon vahvistaminen: Kehitetään kykyä arvioida ja analysoida mediasisältöjä kriittisesti.
 • Itseilmaisu: Tuetaan yksilöiden kykyä ilmaista itseään ja kommunikoida tehokkaasti digitaalisten alustojen välityksellä.
 • Tietoisuus mediasta: Lisätään ymmärrystä median toiminnasta ja sen vaikutuskeinoista.

Mediakasvatuksen myös:

 1. Auttaa yksilöitä ymmärtämään mediaviestien monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta.
 2. Valmentaa mediaan liittyvien tietojen eettiseen käyttöön ja jakamiseen.

Se on tärkeää kaikille iästä riippumatta, mutta erityisen merkittävää se on lapsille ja nuorille, joiden mediaosaaminen on vielä kehittymässä. Mediakasvatuksen syvempi tarkoitus on edistää vastuullista mediaa koskevaa käytäntöä ja demokratiaa tukevaa kansalaisuutta. Mediakasvatusseura ry mukaan se voi olla strukturoitua tai sisällöntuottamista tähtäen yksilön kasvuun mediaa ymmärtävänä ja aktiivisena toimijana yhteiskunnassa.

Ikäryhmittäinen mediakasvatus

Ikäryhmittäinen mediakasvatus huomioi kunkin kehitysvaiheen erityispiirteet ja tukee lasten sekä nuorten kasvua mediaympäristössään.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatus luo perustaa medialukutaidolle leikin ja tutkivan oppimisen kautta. Lapselle tarjotaan turvallinen alusta mediamaailmaan tutustumiselle ja omien ilmaisutapojen löytämiselle.

Alakouluikäiset

Alakouluikäisillä keskitytään vahvistamaan mediakriittistä ajattelua ja turvallisen mediakäytön periaatteita. Oppilaita ohjataan ymmärtämään eri mediaformaatteja ja -sisältöjä sekä kehittämään kykyä arvioida niitä.

Yläkouluikäiset

Yläkouluikäisille syvennetään ymmärrystä median vaikutuksista ja tuetaan identiteetin rakentumista mediayhteisöissä. Tässä vaiheessa keskustelu mediasta osana yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä muuttuu olennaiseksi.

Nuoret ja nuoret aikuiset

Nuorille ja nuorille aikuisille mediakasvatus tarjoaa työkaluja vastuulliseen sisällöntuotantoon ja esimerkiksi sosiaalisen median kriittiseen käyttöön. Tärkeää on myös autonomian tukeminen mediavalintojen suhteen.

Mediakasvatuksen menetelmät ja käytännöt

Mediakasvatus on tärkeä osa nykypäivän opetusta, ja sen menetelmät ovat moninaisia. Oppilaita kannustetaan ymmärtämään median rooli ja sen vaikutukset yhteiskuntaan. Menetelmät sisältävät käytännön harjoituksia, ryhmäkeskusteluja ja kriittistä pohdintaa. Tärkeintä on medialukutaidon vahvistaminen.

Kriittinen pohdinta ja analyysi

 • Opitaan erottamaan fakta ja fiktio
 • Harjoitellaan eri mediavälineiden sisältöjen vertailua

Luova tuottaminen

 • Rohkaistaan oppilaita tuottamaan omaa mediaa, kuten videoita tai blogipostauksia
 • Kehitetään teknisiä ja tarinankerronnan taitoja

Vuorovaikutteiset menetelmät

 • Käytetään keskusteluja ja ryhmätöitä media-aiheiden käsittelyyn
 • Harjoitellaan kriittistä ajattelua ja argumentointia

Esimerkiksi Mediakasvatusseura ry tarjoaa strukturoitua ohjausta ja opetusta mediakasvatuksen saralla. Opetusmallit ovat joustavia ja soveltuvat useille koulutusasteille. Lisäksi Opetushallitus tarjoaa tietoa mediakasvatuksen sisällöistä ja linjauksista Suomessa. Kun taas 100 ideaa mediakasvatukseen -hankkeessa jaetaan konkreettisia vinkkejä ja materiaalia mediakasvatuksen toteuttamiseen. Mediakasvatuksen tavoitteena on valmistaa yksilöitä toimimaan tietoisesti ja vastuullisesti mediarikkaassa maailmassa.

Mediakriittisyys ja -lukutaito

Mediakriittisyys ja mediakasvatus ovat avainasemassa nyky-yhteiskunnassa, jossa media vaikuttaa voimakkaasti ihmisten käsityksiin ja ajatteluun. Ne tukevat yksilöiden kykyä analysoida ja arvioida mediaa kriittisesti sekä kehittävät ymmärrystä mediaan liittyvästä vaikuttamisesta.

Media-analyysi

Media-analyysi on prosessi, jossa yksilöt harjaantuvat tunnistamaan ja tarkastelemaan mediasisältöjä. He oppivat erottamaan faktat mielipiteistä ja ymmärtämään, kuinka mediasisällöt on luotu ja mitä tarkoitusperiä niillä mahdollisesti on. Eri medioiden teemojen ja rakenteiden tunnistaminen on olennainen osa tätä prosessia, samoin kuin mediatekstien erilaisten merkityksen tasojen ymmärtäminen. Tätä taitoa voidaan harjoittaa esimerkiksi Mediakasvatusseuran materiaalien avulla, jotka tarjoavat työkaluja kriittiseen arviointiin.

Mediaidentiteetti

Mediaidentiteetti käsittelee tapaa, jolla media vaikuttaa yksilön itseymmärrykseen ja sosiaalisen identiteetin muotoutumiseen. Media tarjoaa erilaisia malleja ja esimerkkejä, joihin yksilöt voivat samastua tai joita vastaan he voivat asettua. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla median rooli identiteetin kehityksessä on merkittävä, sillä he omaksuvat ja tulkitsevat mediatarjontaa aktiivisesti. Kriittinen suhtautuminen auttaa yksilöitä rakentamaan mediasta saatua kuvaa itsestä ja maailmastaan eikä pelkästään omaksumaan tarjolla olevia malleja kritiikittömästi.

Digitaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys

Digitaalinen osallisuus on avainasemassa nykypäivän yhteiskunnassamme, jossa teknologian ja sosiaalisen median käyttö on tärkeä osa arkipäivää. Se tarkoittaa mahdollisuutta päästä osallisiksi digitaalisessa maailmassa ja käyttää sen tarjoamia resursseja ja palveluita.

 • Yhteisöllisyyden Edistäminen:
  • Digitaaliset alustat tarjoavat ainutlaatuisia tapoja luoda ja ylläpitää yhteisöjä.
  • Yhteisöllisen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat merkittäviä nuorille, jotka voivat käyttää digitaalista mediaa aktiivisena osana yhteiskunnallista osallistumistaan. Lue lisää: Nuoret digitaalisina vaikuttajina.
 • Taitojen Kehittäminen:
  • Digitaidot ovat välttämättömiä, jotta jokainen voi toimia turvallisesti ja tehokkaasti digiympäristöissä.
  • Keskeisiä ovat mediataitojen lisäksi digiturvatiedot, jotka ovat tärkeitä erityisesti nuorille. Katso esimerkki: Nuoren digiturvataidot.
 • Esteettömyys ja Saavutettavuus:
  • Digiosallisuuden tavoitteena on taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet.
  • Saavutettavuus edellyttää, että digitaaliset palvelut on suunniteltu kaikki käyttäjät huomioon ottaen.

Suomen kaltaisessa digitaalisesti kehittyneessä yhteiskunnassa on tärkeää, että kaikki kansalaiset ovat mukana digitaalisessa kehityksessä. Tämä digiosallisuuden merkitys onkin reitti parempaan hyvinvointiin ja yhteiskunnan elinvoimaisuuteen. Digitaaliset työkalut ja ympäristöt ovat keskeisiä välineitä tässä pyrkimyksessä.

Mediakasvatuksen tutkimus ja arviointi

Mediakasvatuksen tutkimuksen ja arvioinnin merkitys korostuu digitaalisen medialukutaidon kehittämisessä. Tutkimuksella pyritään ymmärtämään mediakasvatuksen vaikuttavuutta ja kehittämään uusia menetelmiä kasvatustyöhön. Erilaiset tutkimusprojektit valottavat, kuinka lapsia ja nuoria voidaan opettaa tulkitsemaan mediaa kriittisesti ja vastuullisesti.

 • Tutkimuksessa mediakasvatus hahmotetaan laajana ilmiönä, jossa yhdistyvät median, lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen teemat.
 • Tutkimuksen rooli painottuu käsitteellisen ymmärryksen lisäksi käytänteiden kehittämiseen ja mediakasvatuksen vaikutusten mittaamiseen.

Arvioinnin avulla voidaan saada tietoa mediakasvatuksen toteutumisesta ja sen tuloksista eri koulutusasteilla. Arviointiprosessi sisältää usein:

 1. Tavoitteiden asettamisen
 2. Toiminnan seurannan
 3. Vaikuttavuuden analysoinnin
 4. Tulosten pohjalta tehtävän kehittämistyön

Arvioinnilla varmistetaan, että mediakasvatus vastaa nykyajan haasteisiin ja tukee lasten sekä nuorten kriittistä mediakäyttäytymistä. On tärkeää, että myös opetussuunnitelmissa on kirjattu selkeät tavoitteet mediakasvatukselle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa opettajien koulutuksen lisäämistä ja oppilaiden mediaosaamisen säännöllistä arviointia.

Mediakasvatuksen tutkimus ja arviointi mahdollistavat jatkuvan kehityksen kohti yhä tarkoituksenmukaisempaa ja vaikuttavampaa mediakasvatuksen toteutusta.

Mediakasvatuksen resurssit ja materiaalit

Mediakasvatuksessa käytettävät resurssit ja materiaalit ovat olennaisia medialukutaidon kehittämiseksi. Niiden avulla opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan mediaa sekä tuotetaan mediasisältöjä.

 • Verkkosivut: Käyttäjät löytävät kattavia opetusmateriaaleja Mediakasvatusseura ry sivustolta, joka on tuottanut monipuolisia materiaaleja mediakasvatuksen tueksi.
 • Opaslehdet: Voima tarjoaa mediakasvatusta tukevaa aineistoa, jonka ovat tuottaneet journalismin ja mediakasvatuksen ammattilaiset.
 • Työkalut: Mediametka inspiroi mediakasvatusmateriaaleilla ja tarjoaa työkaluja henkilökohtaisen oppimispolut luomiseen.

Näiden resurssien avulla opettajat, kasvattajat ja muut mediakasvatuksen parissa toimivat voivat suunnitella ja toteuttaa tehokkaasti mediakasvatuksen opetussuunnitelmia. Lisäksi Mediataitokoulu on verkkopalvelu, joka koostaa suomalaisten mediakasvatusorganisaatioiden materiaaleja, helpottaen näin oppimisen ja opettamisen prosessia.

Ilmaisten ja helposti saavutettavien materiaalien ja verkkoalustojen hyödyntäminen on käyttäjille arvokasta mediakasvatustyössä. Ne tarjoavat vaihtoehtoja niin strukturoituun opetukseen kuin itsenäiseen sisällöntuottamiseen. Tämän ansiosta jokainen voi kehittää kriittistä ajattelutaitoaan mediasisältöjen parissa.

Mediakasvatuksen haasteet ja tulevaisuus

Mediakasvatuksen edessä ovat moninaiset haasteet, jotka kumpuavat nopeasti muuttuvasta mediaympäristöstä. He joutuvat vastaamaan jatkuvasti uusiin teknologioihin ja digitaalisiin ilmiöihin, jotka muovaavat yhteiskuntaa ja yksilöiden arkipäivää.

Ensimmäinen haaste on mediatulvan hallinta. Informaation laajuus ja saatavuus ovat kasvaneet eksponentiaalisesti, ja käyttäjät voivat kokea ylitsepääsemättömiä vaikeuksia erottaa merkityksellinen tieto merkityksettömästä. Toinen keskeinen haaste on valeuutisten ja disinformaation leviäminen. Eri tahojen intresseistä kumpuava vääristelty tieto voi horjuttaa yhteiskuntarauhaa ja vaikuttaa demokratian peruspilareihin.

Tulevaisuudessa mediakasvatus integroituu yhä syvemmin osaksi koulutusta ja vahvistaa mediataitoja aikaisemmasta varhaisemmassa vaiheessa. Tutkimusmatka mediataitoihin -hankkeessa korostetaan tarvetta tukemaan nuorten vastuullista mediatoimintaa. Lisäksi mediakasvatuksen on adaptoitava sisältönsä vastaamaan nopeasti kehittyviä teknologioita.

Kolmantena haasteena on osallisuuden varmistaminen. Koska mediakasvatus on avainasemassa kaikkien kansalaisten mediaosaamisen kehittämisessä, tulisi sen olla saavutettavissa kaikille yhteiskunnan jäsenille, iästä tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Mediakasvatus -sivuston mukaan tavoitteena on kehittää tietoja ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä mediaa tulkittaessa.

Kehittyvät teknologiat, kuten tekoäly ja virtuaalitodellisuus, nostattavat esille uusia, ennennäkemättömiä mediakasvatuksen kysymyksiä. Niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet vaativat jatkossa entistäkin luovempia ja innovatiivisempia mediakasvatuksen lähestymistapoja.